Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Žadatel o informace

- o poskytnutí informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba

Místo a způsob podání žádosti o informace

- o poskytnutí informací muže žadatel požádat:

1) ústně, tedy při osobní přítomnosti žadatele na obecním úřadu, konkrétně na adrese úřadovny pro osobní návštěvu zveřejněné v sekci Kontaktní spojení;

2) písemně, tedy v listinné podobě, kdy žádost bude zaslaná na kontaktní poštovní adresu uvedenou v sekci Kontaktní spojení, případně prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu (posta@zdobin.cz).

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Náležitosti žádosti o informace

- označení povinného subjektu, kterému je žádost určena;

- údaj o tom, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

- přesné vymezení informace, jejíž poskytnutí žadatel od povinného subjektu požaduje;

- další náležitosti žádosti podávané fyzickou osobou:

1) jméno a příjmení;

2) datum narození;

3) adresu místa trvalého bydliště, případně (pokud není fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu) adresa bydliště;

4) adresa pro doručování, pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)

další náležitosti žádosti podávané právnickou osobou:

5) název;

6) identifikační číslo osoby;

7) adresa sídla;

8) adresa pro doručování (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)

Postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace

- v případě, že žádost vykazuje nedostatky, postupuje povinný subjekt následovně:

9) brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží;

10) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti;

11) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli

- v případě, že žádost nevykazuje nedostatky a povinný subjekt nerozhodne o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytne povinný subjekt informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, přičemž tato lhůta může být dle § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím prodloužena až o 10 dnů, a to v následujících případech:

12) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost; 

13) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;

14) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

V případě prodloužení lhůty ve smyslu výše uvedeného bude žadatel o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován.

Omezení práva na informace

- povinný subjekt neposkytne informaci v případě, že:

15) požadovaná informace je utajovanou informací,  k níž žadatel nemá oprávněný přístup;

16) požadovaná informace je obchodním tajemstvím;

17) požadovaná informace je informací o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získanou na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení;

18) požadovaná informace vznikla bez použití veřejných prostředků a byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí;

19) požadovanou informaci povinný subjekt zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období;

20) by jejím poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským;

21) požadovaná informace je informací, která se týká stability finančního systému;

22) požadovaná informace je informací, kterou získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím

- povinný subjekt dále neposkytne informaci o:

23) probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces;

24) rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků;

25) plnění úkolů zpravodajských služeb;

26) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu;

27) činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku

povinný subjekt může omezit poskytnutí informace v případě, že:

28) požadovaná informace se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu;

29) požadovaná informace je novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; 

30) poskytnutí požadované informace významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku;

31) poskytnutí požadované informace významně nebo přímo ohrožuje výkon zahraniční služby při ochraně zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Odmítnutí žádosti o informace 

- pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží;

- pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle, uvede v odůvodnění rozhodnutí, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa

Postup po odmítnutí žádosti o informace

- v případě, že povinný subjekt odmítne žádost o informace, je žadatel oprávněn podat proti tomuto rozhodnutí odvolání;

- o odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo, jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, případně krajský úřad, jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti, přičemž povinný subjekt těmto odvolacím orgánům předloží odvolání do 15 dnů od jeho doručení;

- odvolací orgán o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne jeho předložení povinným subjektem;

- neshledá-li odvolací orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví;

- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat

Dalším možným postupem v případě nesouhlasu žadatele s postupem povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace je podání stížnosti ve smyslu § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2018
  vyrocni-zprava-2018-1.pdf (615 kB)

Výroční zpráva za rok 2019
  vyrocni-zprava-2019-1.pdf (615 kB)

Výroční zpráva za rok 2017
vyrocni-zprava-2017-1.pdf (617 kB)

aktualizováno: 22. 2. 2021 12:52, Martin Stránský